STATUTFUNDACJI ALMA MUSICA

z dnia 27 listopada 2018 rokutekst jednolity z dnia 10 lutego 2023 roku

ROZDZIAŁ IPOSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Fundacja Alma Musica , zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Państwa:
 • Ewę Baranowską oraz
 •  Magdalenę Kotwicką,zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Natalię Grosz z Kancelarii Notarialnej przy ul. Ślężnej nr 185/S2, 53-110 Wrocław, Repertorium A numer 5458/2018, jest organizacją społeczną działającą na podstawieprzepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień  niniejszego statutu.

2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Alma Musica.3. Siedzibą Fundacji są Kąty Wrocławskie.4. Fundacja będzie prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jejgranicami.5. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.6. Fundacja może tworzyć zakłady, ośrodki zamiejscowe i inne jednostki organizacyjne.7. Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.8. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ IICELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2.1. Celami Fundacji są:1) działalność związana z organizacją i prowadzeniem wydarzeń kulturalnych:

 • prowadzenie działalności koncertowej, w tym organizacja i promocja koncertów,
 • koncerty charytatywne,
 • organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych tj. happening, performance, mających na celu łączenie muzyki z tańcem, pantomimą, sztukami wizualnymi, teatrem,
 • organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych mających na celu łączenie muzyki z architekturą, poprzez  wprowadzenie muzyki do wnętrz zabytkowych i industrialnych oraz wychodzenie w przestrzeń i aktywizacja przestrzeni miejskich,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu  zainteresowanymi rozwojem kultury i sztuki,
 • intensyfikowanie obecności i odbioru wydarzeń kulturalnych,
 • organizowanie środków materialnych, w tym pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizowania celówstatutowych,
 • pozyskiwanie funduszy na zakup ruchomości niezbędnych do realizacji projektów artystycznych (m.in. instrumenty, akcesoria), które po skończonym projekcie przechodzą w majątek Fundacji.

2) Działalność edukacyjna:

 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury i nauki, oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej,
 • pozaszkolne formy edukacji dla dzieci i młodzieży,
 • działalność wspomagająca edukację artystyczną,
 • działalność twórcza związana z kulturą i sztuką,
 • angażowanie i rozwój artystyczny młodych ludzi,
 • pomoc młodym artystom w znalezieniu się na rynku pracy, budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów,
 • organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów,
 • angażowanie środowisk akademickich w poszerzanie wiedzy z zakresu muzyki, zwłaszcza organowej,
 • wykłady, seminaria, warsztaty dla nauczycieli szkół artystycznych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • wypożyczanie rzeczy ruchomych należących do Fundacji (tj.instrumenty,
 • akcesoria), publikacji, nagrań.

3) Działalność wydawnicza:

 • publikacje książek, podręczników, traktatów, czasopism,
 • wydawnictwa drobne tj. biuletyny, periodyki,
 • publikacja i rozpowszechnianie informacji promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, folderów.

4) Działalność fonograficzna:

 • dokonywanie i produkcja nagrań audio i audiowizualnych, studyjnychoraz koncertowych.

5) Praca badawcza:

 • -poszukiwanie zabytków muzyki,
 • tłumaczenia zagranicznych woluminów (traktaty, książki, podręczniki).

6) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej:

 • odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką impresaryjną twórców,projekty i wydarzenia kulturalne,
 • działalność promocyjna, reklamowa na rzecz osób wybitnieuzdolnionych oraz innowacyjnych projektów artystycznych.

 ROZDZIAŁ IIIMAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§3.

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzezprowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w wysokościodpowiednio: Pani Magdalena Kotwicka 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), PaniEwa Baranowska – 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych), łącznie 2100 zł (słownie:dwa tysiące sto złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawamajątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 3. Z funduszu założycielskiego wyodrębnia się kwotę 1000 zł z przeznaczeniem naprowadzenie działalności gospodarczej.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • 1) świadczeń Fundatorów;
 • 2) darowizn, spadków i zapisów;
 • 3) odsetek bankowych;
 • 4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 • 5) dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadającychosobowości prawnej;
 • 6) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 • 7) funduszy Unii Europejskiej;
 • 8) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 • 9) działalności gospodarczej Fundacji.

5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte narealizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.6. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na realizację celówstatutowych i działania administracyjne.7. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenieo przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwiliskładania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długispadkowe.

ROZDZIAŁ IVORGANY FUNDACJI

§ 4.

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 5.

1. Rada Fundacji składa się od 1 do 3 członków.2. Członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołują Fundatorzy jednomyślną uchwałą.Członków Rady Fundacji kolejnej kadencji, Członków Rady Fundacji powoływanych namiejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji,powołuje jednomyślną uchwałą Rada Fundacji.3. Kadencja Rady Fundacji trwa 8 lat. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka RadyFundacji przed upływem danej kadencji, kadencja pozostałych członków Rady Fundacjibiegnie dalej.4. Dotychczasowi Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.5. Do zadań Rady Fundacji należy:

 • a. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem poniższego § 6ust. 2,
 • b. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniempowyższego ust. 2.

6. Członek Rady Fundacji może być odwołany jednomyślną uchwałą Rady Fundacji wprzypadku:

 • a. choroby, ułomności lub utraty sił uniemożliwiających należyte wykonywanie funkcjiCzłonka Rady Fundacji,
 • b. istotnego naruszenia postanowień Statutu,
 • c. utraty zaufania do Członka Rady Fundacji.

7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:

 • a. upływu kadencji,
 • b. śmierci Członka Rady Fundacji,
 • c. dobrowolnego zrzeczenia się funkcji Członka Rady Fundacji,
 • d. podjęcia uchwały Rady Fundacji o odwołaniu Członka Rady Fundacji.

8. Z wyjątkiem uchwał dotyczących powołania i odwołania Członków Rady Fundacji orazuchwał dotyczących powołania i odwołania Członków Zarządu, które wymagająjednomyślności, Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wobecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.

§ 6.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków Zarządu, a w tym Prezesa Zarządu.2. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy drodze uchwały. Następnychczłonków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzeniaskładu Zarządu, powołuje jednomyślną uchwałą Rada Fundacji.3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządudwuosobowego przeważający głos ma Prezes Zarządu.5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub  przestępstwo skarbowe.6. Członek Zarządu może być odwołany jednomyślną uchwałą przez Radę Fundacji w przypadku:

 • a. choroby, ułomności lub utraty sił uniemożliwiających należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
 • b. istotnego naruszenia postanowień Statutu,

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

 • a. śmierci Członka Zarządu;
 • b. dobrowolnego zrzeczenia się funkcji Członka Zarządu,
 • c. odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji,

8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 • 1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
 • 2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
 • 3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 • 4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
 • 5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
 • 6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
 • 7) ustalanie planów działania Fundacji;
 • 8) realizowanie uchwał Zarządu Fundacji;
 • 9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków nawynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
 • 10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
 • 11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku – w każdym czasie przez każdego z członków Zarządu w drodze pisemnego wniosku, złożonego pozostałym członkomZarządu;
 • 12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • 13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 • 14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.

7. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji.8. Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji.ROZDZIAŁ VDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI§ 7.1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:1) Działalność wydawnicza (PKD 58)2) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59)3) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)4) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90)5) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)2. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi tylko w zakresie niezbędnym dozapewniania realizacji celów statutowych w formie wydzielonego organizacyjnie ifinansowo Zakładu.3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na celedziałalności statutowej Fundacji.4. Celem Fundacji jest pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej.5. Uzyskiwany z działalności gospodarczej dochód, Fundacja przeznacza na realizacjęcelów statutowych.

ROZDZIAŁ VIPRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

§ 8.

1. Fundacja nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10  000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.2. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723).

ROZDZIAŁ VIIZMIANA STATUTU

 § 9.

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VIIIPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1.Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodzejednomyślnej uchwały.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalnośćodpowiada celom Fundacji.
4. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, ale wywołuje skutki z dniem wpisuzmiany wpisu do KRS.

   This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more